หน้าแรก บทความ กิจกรรม Gallery AutoGirl Webboad Contact Us SiteMap
    - š¹
    Wallpaper
    Clip Vdo
  
  
  
  
  
  
  
 ประกาศ ซื้อ-ขายประกาศ ซื้อ-ขายประกาศ ซื้อ-ขาย << บทความทั้งหมด  
  

ท่อเฮดเดอร์ ไล่ไอเสีย เพิ่มกำลัง


ท่อเฮดเดอร์
 เฮดเดอร์ เป็นอุปกรณ์หนึ่งในระบบระบายไอเสียที่ได้รับความสนใจ ในการเพิ่ม กำลังของเครื่องยนต์ แต่จะยุ่งยาก แพง หรือได้กำลังเพิ่มขึ้นมาคุ้มค่าแค่ไหน ? เครื่องยนต์ 4 จังหวะที่ใช้กันในรถยนต์ทั่วไปมีการทำงานต่อเนื่อง ดูด-อั ด-ระเบิด-คาย ในการหมุนเพลาข้อเหวี่ยงรอบต่อ 1 วัฏจักรการทำงาน คือ ดูด-ลูกสูบเลื่อนลง วาล์วไอดีเปิดเพื่อรับไอดีเข้ามา อัด-ลูกสูบเลื่อนขึ้น วาล์วไอดี-ไอเสียปิดสนิท เพื่ออัดเตรียมให้มีการจุดระเบิดในจังหวะต่อไป ระเบิด-จุ ดระเบิดด้วยหัวเทียน (สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน) หรือจุดระเบิดด้วยการฉีดละอองน้ำมันเข้าผสมกับอากาศท ี่ถูกอัดแน ่นจนร้อนจัด (สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล) แล้วต่อเนื่องถึงจังหวะสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับ -เฮดเดอร์- คือ คาย-ลูกสูบเลื่อนขึ้น วาล์วไอเสียเปิดเพื่อระบายไอเสียออก จากเครื่องยนต์ เและเตรียมรับไอดีในจังหวะดูดต่อไป

การปรับแต่งเครื่องยนต์ให้ได้ผลเต็มที่ ต้องเพิ่มการประจุอากาศและน้ำมันในด้านไอดี ควบคู่กับการระบายไอเสียออกจากเครื่องยนต์ให้เร็วและ หมดจดที่สุ ด ถ้าเพิ่มเฉพาะไอดีแต่ไอเสียระบายออกไม่ทันหรือไม่หมด กำลังของเครื่องยนต์ก็เพิ่มขึ้นไม่เต็มที่ แม้เครื่องยนต์ ที่ไม่ได้ปรับแต่งด้านการประจุไอดี แต่ถ้าสามารถเพิ่มการระบายไอเสียให้ดีขึ้นได้ก็จะมีก ำลังเพิ่มข ึ้นเล็กน้อย

เสมือนเครื่องยนต์เป็นบ้าน ถ้าเพิ่มเฉพาะประสิทธิภาพการนำน้ำสะอาดเข้าบ้าน โดยไม่เพิ่มประสิทธิภาพการนำน้ำเสียออก น้ำเสียอาจค้างอยู ่และผสมกับน้ำดี หรือมีแรงต้านการดูดน้ำดีเข้าบ้าน และแม้ไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพการนำน้ำดีเข้าบ้าน แต่ถ้าเร ่งให้น้ำเสียออกจากบ้านได้เร็วและหมดจดก็ยังดี 

พื้ น ฐ า น ร ะ บ บ ร ะ บ า ย ไ อ เ สี ย
การระบายไอเสียออกจากเครื่องยนต์ใช้การขยายตัวของก๊า ซแรงดันสูง และร้อน ที่จะเคลื่อนตัวหาอากาศภายนอกที่เย็นและมีแรงดันต่ำก ว่า ร่วมกับการเลื่อนตัวขึ้นของลูกสูบ ผ่านวาล์วไอเสียและพอร์ทไอเสียบนฝาสูบออกนอกเครื่องย นต์

ระบบระบายไอเสียภายนอกเครื่องยนต์ที่ต่ออยู่กับฝาสูบ ยาวต่อเนื่ องไปถึงปลายท่อด้านท้ายนี้เองที่เกี่ยวข้องกับเฮดเดอ ร์ แล ะได้รับความสนใจในการเพิ่มกำลังเครื่องยนต์เพราะสะดว ก ไม่ต้องยุ่งกับชิ้นส่วนอื่นของเครื่องยนต์

ระบบระบายไอเสียนี้แยกเป็น 4 ส่วน คือ
1. ท่อร่วมไอเสีย - EXHAUST MANIFOLD (หรือภาษาสแลงเรียกว่า เขาควาย) ส่วนที่ติดกับฝาสูบของเครื่องยนต์ก่อนรวบเป็นท่อ เดี่ยว (หรือคู่ในบางรุ่น) เฉพาะส่วนนี้เองที่ -เฮดเดอร์- เข้ามาแทนที่
2. ต่อจากนั้นเป็นท่อไอเสียเดี่ยว (หรือคู่ในบางรุ่น)
3. เข้าหม้อพักเก็บเสียง โดยอาจมีหม้อพักหลายใบ (ในหลายแบบ)
4. ต่อเนื่องไปยังปลายท่อระบายไอเสียออกสู่ภายนอก โดยเครื่องยนต์หัวฉีดรุ่นใหม่มีอุปกรณ์บำบัดไอเสีย-แคตตาไลติก คอนเวอร์เตอร์ ติดหลังท่อร่วมไอเสียก่อนเข้าหม้อพักใบแรก หรืออาจรวมอยู่กับท่อร่วมไอเสียเลย

รถยนต์ทั่วไปมักเลือกใช้ท่อร่วมไอเสียเป็นเหล็กหล่อแ ละสั้น เพราะผลิตจำนวนมากได้สะดวก ขนาดกะทัดรัด และไม่ยุ่งยากเหมือนเฮดเดอร์ที่ต้องนำท่อเหล ็กมาดัดและเชื่อมด้วยกำลังคน โดยยอมให้ไอเสียระบายปั่นป่วนและไม่คล่องนัก ก่อนรวบเข้าส ู่ท่อไอเสีย (หรือแคตตาไลติก คอนเวอร์เตอร์) และใช่ท่อไอเสียช่วงต่อเนื่องไปขนาดไม่ใหญ่นัก พร้อมหม้อพ ักแบบไส้ย้อนที่ชะลอและหมุนไอเสียเพื่อลดเสียงดัง แล้วระบายออกปลายท่อแบบธรรมดา

ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ร ะ บ บ ร ะ บ า ย ไ อ เ สี ย
ไม่ว่าจะปรับแต่งเครื่องยนต์ด้านการประจุไอดีด้วยหรื อไม่ เครื่องยนต์ทั่วไปสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายไอเ สียได้&nbs p;โดยได้ผลมากบ้างน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับระบบไอเสียเดิมว่าอั้นหรือโล่งแค่ไหน และชุดใหม่ดีแค่ไหน

การทำให้การระบายไอเสียออกจากเครื่องยนต์เร็วและหมดจ ดที่สุดย่อ มมีผลดี เพราะถ้าอั้นการไหลออกจะมีแรงดันย้อนกลับ-BACK PRESSURE คอยต้านการเลื่อนขึ้นของลูกสูบ และถ้าระบายไอเสียออกไม่หมด ไอดีที่เข้ามาในจังหวะต่อไปจะผสมกับไอเสีย เมื่อมีการจุดระเบิด การเผาไหม้จะลดความรุนแรงลง กำลังของเครื่องยนต์ก็จะลดลงเพราะไอดีมีออกซิเจนน้อย ผู้ผลิตรถย นต์ส่วนใหญ่ไม่สามารถออกแบบและเลือกใช้ระบบท่อไอเสีย ทั้งชุดให้ มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ เพราะติดปัญหาเรื่องต้นทุน ความยุ่งยากในการผลิต และเรื่องเสียงที่อาจดังขึ้นบ้าง

เ ฮ ด เ ด อ ร์ ไ ม่ ใ ช่ ม า แ ท น ทั้ ง ร ะ บ บ
เป็นเพียงท่อร่วมไอเสียแบบพิเศษที่ถูกนำมาทดแทนท่อร่ วมไอเสียเด ิม ที่สั้นจนเกิดความปั่นป่วนและระบายไอเสียไม่โล่งมาก ไม่ใช ่มาแทนระบบระบายไอเสียทั้งหมด เพราะยังต้องต่อออกไปยังท่อไอเสีย หม้อพัก และปลายท่อ (หรือแคตตาไลติก คอนเวอร์เตอร์ด้วย)

เฮดเดอร์ผลิตจากท่อเหล็กหรือสเตนเลสดัดขึ้นรูปหลายท่ อแล้วเชื่อ มรวบเป็นท่อเดี่ยว (หรือคู่) สำหรับต่อเข้าสู่ท่อไอเสีย (หรือแคตตาไลติก คอนเวอร์เตอร์) โดยมีการจัดระเบียบและปล่อยให้ไอเสียในแต่ละกระบอกสู บไหลออกมาเ ข้าสู่ท่ออิสระไม่เกี่ยวกับกระบอกสูบ เป็นระยะทางยาวกว่าท ่อร่วมไอเสียเดิม เช่น เครื่องยนต์ 4 สูบ เดิมออกจากฝาสูบ 4 ท่อ ยาวแค่ 6 นิ้ว ก็ต้องรวบกันเพื่อเตรียมเข้าสู่ท่อไอเสีย แต่เฮดเดอร์มี 4 ท่ออิสระต่อออกจากฝาสูบ ยาวกว่า 12 นิ้วก่อนรวบ และยังมีการจัดลำดับเพื่อไม่ให้มีความปั่นป่วนของการ ไหลของไอเส ีย การระบายไอเสียออกจากเครื่องยนต์ในช่วงต้นจึงคล่อง เร็ว และไม่ปั่นป่วน จากเฮดเดอร์ที่เปลี่ยนแทนท่อร่วมไอเสียเดิม

โดยสรุป จุดเด่นของเฮดเดอร์ คือ มีท่อเดี่ยวของแต่ละกระบอกสูบยาวขึ้น และจัดระเบียบการไหลของไอเสียก่อนรวบตามจังหวะการจุด ระเบิดของเ ครื่องยนต์เพื่อเข้าสู่ท่อไอเสียเดี่ยว ดีกว่าท่อร่วมไอเสียเดิมแบบสั้นๆ ที่ระบายไม่คล่อง และการไหลของไอเสียมีความปั่นป่วนพอสมคว ร

สู ต ร เ ฮ ด เ ด อ ร์ แ ท้ จ ริ ง
เกี่ยวข้องกับแคมชาฟท์ เพื่อช่วยดูดไอดีด้วย จุดประสงค์ที่แท้จริงของเฮดเดอร์ ไม่ได้มีหน้าที่เพียงช่วยระบายไอเสียเท่านั้น แต่ยังช่วยส ร้างแรงดูดไอดีเข้าสู่กระบอกสูบในจังหวะดูดของเครื่อ งยนต์ ในจังหวะโอเวอร์แล็ป-OVER LAP คือ จังหวะต่อเนื่องระหว่างคาย-ดูด ลูกสูบเลื่อนขึ้นเกือบสุด วาล์วไอเสียเกือบปิด แต่วาล์วไอดีเริ่มเปิดล่วงหน้าเล็กน้อย

ตามหลักการของคลื่นเสียง ACOUSTIC ที่มีการย้อนกลับเมื่อก๊าซแรงดันสูงหรือเสียงวิ่งไปถ ึงระยะหนึ่ ง สลับไป-มาจนกว่าแรงดันจะหมดลง (ไม่สามารถมองเห็นได้) เฮดเดอร์ที่มีความยาวแต่ละท่อเหมาะสม จะช่วยให้ไอเสียไหลออกจากเครื่องยนต์ได้เร็วที่สุด เมื่อถ ึงจุดหนึ่งก็จะย้อนกลับมายังเครื่องยนต์และย้อนกลับอ อกไป

การย้อนกลับไป-มาของไอเสียตามหลัก ACOUSTIC ถ้าเฮดเดอร์มีความยาวเหมาะสม การย้อนกลับมาต้องพอดีกับจังหวะโอเวอร์แลป วาล์วไอดีเริ่ม เปิด วาล์วไอเสียเกือบปิด เข้ามาช่วยดึงไอดีเข้าสู่กระบอกสูบได้เร็วขึ้น และเมื่อย้อนกลับออกไป วาล์วไอเสียก็ปิดสนิทพอดีและมีแรงดันลดลงแล้ว ไม่สามารถย้อนกลับเข้ามาได้อีก

การควบคุมให้ไอเสียมีการย้อนกลับไป-มาช่วยดูดไอดี ความยาวของท่อเฮดเดอร์ก่อนรวบเข้าท่อเดี่ยวขึ้นอยู่ก ับจังหวะเว ลาการเปิด-ปิดวาล์วไอดี-ไอเสีย ซึ่งควบคุมด้วยลูกเบี้ยวบนเพลาลูกเบี้ยวหรือแคมชาฟท์ ดังนั้นถ้า ต้องการให้เฮดเดอร์ช่วยดูดไอดี ต้องออกแบบเฮดเดอร์ให้มีความยาวของท่อต่างๆ เหมาะสมกับองศาหรือจังหวะการควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วของแคมชาฟท์ เครื่องยนต์บล็อกเดียวกัน มีรายละเอียดเหมือนกันทุกอย่าง หากใช้แคมชาฟท์ต่างกันด้วย ก็ต้องใช้เฮดเดอร์ที่มีความยาว ของท่อต่างกัน แต่เนื่องจากมีการคำนวณที่ยุ่งยากมาก รวมทั้งไม่สามารถทราบองศาหรือจังหวะการเปิด-ปิดวาล์วไอดี-ไอเสี ยโดยละเอียดสำหรับเครื่องยนต์แบบมาตรฐานส่วนใหญ่จึงไ ม่นำมาตีพิ มพ์

เมื่อคำนวณหาความยาวของเฮดเดอร์แล้ว มักมีความยาวมากจนไม่สามารถใส่ลงไปในห้องเครื่องยนต์ ทั่วไปได้นอกจากรถแข่งบางแบบที่มีพื้นที่เหลือเฟือ แคมชาฟท์พันธุ์แรงหรือแคมชาฟท์สำหรับรถแข่งที่มีองศา การเปิด-ปิ ดวาล์วนานๆ มักคำนวณออกมาเป็นท่อเฮดเดอร์ที่สั้นกว่า ส่วนแคมชาฟท์สำหรับเครื่องยนต์ทั่วไปซึ่งมีการเปิด-ปิดวาล์วช่ว งสั้นกว่า เมื่อคำนวณความยาวของเฮดเดอร์ออกมาแล้ว มักยาวเหยียดจนไม่สามารถใส่ลงไปได้

เฮดเดอร์ทั่วไปจึงตัดประโยชน์ด้านการช่วยดูดไอดีออกไ ป เน้นเพียงประสิทธิภาพการช่วยระบายไอเสียออกไปให้เร็ว โล่ง และหมดจดที่สุด โดยไม่เน้นความยาวของท่อต่างๆ ของเฮดเดอร์เพื่อให้เกิดการย้อนกลับไป-มาตามหลัก ACOUSTIC หากแต่เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ในห้องเครื ่องยนต์ เพราะทำเฮดเดอร์ยาวเกินไปก็ใส่ลงไปไม่ได้

สู ต ร ไ ห น ดี
แยกเป็น 2 กรณี คือ ความยาวของเฮดเดอร์ และรูปแบบของเฮดเดอร์ก่อนรวบเป็นท่อเดี่ยว

ความยาวของเฮดเดอร์ ในเมื่อไม่สามารถทำตามความยาวที่แท้จริงและเหมาะสมได ้ ขอเพียงมีท่ออิสระของแต่ละกระบอกสูบ ไม่มีการกวนของไอเสีย แต่ละกระบอกสูบก่อนรวบเป็นท่อเดี่ยว ยิ่งยาวได้เท่าไรยิ่งดี แต่อย่างไรก็ยังสั้นเกินไปสำหรับการช่วยดูดไอดีอยู่ด ี เลื อกยาวที่สุดย่อมดีกว่า

รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของท่อต่างๆ ของเฮดเดอร์ก่อนรวบเป็นท่อเดี่ยว มีผลต่อการไหลลื่นของไอเสีย เช่น เครื่องยนต์แบบ 4 สูบ เฮดเดอร์มี 2 แบบหลัก คือ 4-1 เป็นท่อเดี่ยว 4 ท่อ ออกจากฝาสูบ ฝาสูบละ 1 ท่อ ยาวตลอดจนรวบเป็นท่อเดี่ยวก่อนเข้าสู่ท่อไอเสียหรือแ คตตาไลติก คอนเวอร์เตอร์ และ 4-2-1 เป็นท่อเดี่ยว 4 ท่อ ออกจากฝาสูบ ฝาสูบละ 1 ท่อ แล้วรวบเป็น 2 ท่อคล้ายตัววี ก่อนรวบเข้าเป็นท่อเดี่ยวเข้าสู่ท่อไอเสียใ นตำแหน่งจุดที่รวบเป็นท่อเดี่ยวยาวใกล้เคียงกัน โดย 2 ท่อของ 2 สูบที่จะรวบเข้าหากันต้องสลับกันจากจังหวะการจุดระเบ ิด เช่น เครื่องยนต์มีจังหวะการจุดระเบิดเรียงตามสูบ 1-3-4-2 ก็ต้องรวบสูบ 1 กับ 4 เข้าด้วยกัน และ 3 กับ 2 เข้าด้วยกัน แล้วค่อยเป็นตัววี ต่อเนื่องก่อนรวบเข้าท่อเดี่ยว เช่น เฮดเดอร์แบบ 4-2-1 เป็น 4 ท่อออกจากฝาสูบ ยาว 15 นิ้ว ช่วง 2 ท่อยาว 15 นิ้ว รวมเฮดเดอร์ยาว 30 นิ้ว แบบ 4-1 เป็น 4 ท่อออกจากฝาสูบ ยาว 30 นิ้ว รวมเฮดเดอร์ยาว 30 นิ้วเท่ากัน
ผู้โพสท์ ที่มา : www.nekketsu-racing.com ( คุณ Lucky )    วันที่ :  15-01-2009   21:44:49 view : 58,392   
#ความเห็นที่ 67
สูตรนี้แรงมาก คาสิโน คาสิโนออนไลน์ บาคาร่า
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : อนาคิม   ผู้โพสท์  29/03/2013 11:00:10

#ความเห็นที่ 66
จะใส่นิวมาสด้า3 2.0 auto+ธรรมดา ช่วยแนะนำหน่อยคับ เฮดเดอร์ และท่อไทเทเนี่ยมทั้งเส้นคับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : kuturo_sem@hotmail.com   ผู้โพสท์  27/02/2013 00:15:23

#ความเห็นที่ 65
ขอบคุณคาบที่ให้ความรู้เรื่องท่อเฮดเดอร์/ตอนไปติดตั้งจะได้ไม่โดนหลอกคาบ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : วรวุฒิ   ผู้โพสท์  05/12/2012 10:18:10

#ความเห็นที่ 64
ส่งรูปมาหน่อย 4-2-1
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : Nay_kai.may@hotmail.com   ผู้โพสท์  24/09/2012 12:34:10

#ความเห็นที่ 63
เฮดเดอร์มือ1ราคาเท่าไรครับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : Nay_kai.may@hotmail.com   ผู้โพสท์  24/09/2012 12:33:10

#ความเห็นที่ 62
Nissan Big-M เครื่องTD27 ไม่มีโบ อยากได้เสียงท่อ พรัดๆ ๆ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : Ben_zaaz@hotmail.com   ผู้โพสท์  06/08/2012 17:11:08

#ความเห็นที่ 61
รถบิกฟอดปี49ติดได้ใหม
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : hs5whp@.com   ผู้โพสท์  10/07/2012 07:49:12

#ความเห็นที่ 60
ขายเฮดเดอร์ 4-2-1 ไมตรี้ครับ ผมจะไปใส่เทอร์โบ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : sopaboon@hotmail.com   ผู้โพสท์  17/06/2012 22:56:54

#ความเห็นที่ 59
ใส่รถผักได้ป่าวคับ...ของผม นิสสัน ฟรอนเทียร์ 2700 แร้วมันจะวิ่งออกป่าว
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : park_narak_@hotmail.com   ผู้โพสท์  31/05/2012 11:18:04

#ความเห็นที่ 58
ท่อแฮดเดอร์ไส่ไมตี้ Xเป็นสเตลนเลสรวมท่อพัก กลางและปลายท่อเสียงไม่ดังมากอยู่ในกฏหมายกำหนดเครื่องเดิม 2500CC ใส่เป็นสูตรไหนดี เอาปลายไหล ต้นจัด ราคาเท่าไหร่
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : toyota141@hotmail.com   ผู้โพสท์  21/05/2012 20:04:06

#ความเห็นที่ 57
ท่อเฮดเดอร์ของไมด์ตี้ราคาเท่าไรเครื่องเดิม
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : ppp_ple@hotmail.com   ผู้โพสท์  19/04/2012 09:56:17

#ความเห็นที่ 56
แล้วเกียร์ออโต้ใส่เฮดเดอร์จะมีผลอย่างไรบ้างคับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : Wattana-za92@hotmail.com   ผู้โพสท์  11/04/2012 02:15:32

#ความเห็นที่ 55
civicไดเมนชั่น2001ใช้เฮดเดอร์สูตรไหนดีครับราคาเท่าไรช้วยตอบหน่อยครับกูรู(เครื่องเดิมๆ)
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : bestdotnet@hotmail.com   ผู้โพสท์  21/03/2012 19:21:45

#ความเห็นที่ 54
87 hp ใส่ท่อพัก ลงเฮดเดอร์ จะแรงไหมครับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : apichat629@gmail.com   ผู้โพสท์  23/02/2012 00:36:07

#ความเห็นที่ 53
มีร้านดีดี จะแนะนำค๊าา Jrrheader โลตัลพระราม 2 มี header และ ปลายท่อ คุณภาพทั้งส่ง และ ปลีก สนใจหาดูตัวอย่างได้ที่ www.jrrheader.com ค๊าาา
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : vitjrr@hotmail.com   ผู้โพสท์  09/01/2012 15:49:35

#ความเห็นที่ 52
ใส่เฮดเดอร์แล้วเครื่องยนต์จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : bb20111905@hotmail.com   ผู้โพสท์  03/12/2011 10:57:49

#ความเห็นที่ 51
เครื่องยนดีเซลจะใส่เฮดเดอร์พร้อมกับเทอร์โบต้องใช้อย่างไรดีคับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : jong-thongsa@hotmail.com   ผู้โพสท์  17/10/2011 08:00:58

#ความเห็นที่ 50
ต้องการขาย เฮดเดอร์ สแตนเลส สูตร 4-1 ของร้าน สปีดเฮดเดอร์ สำหรับ วิออส พันผ้าแล้ว ใช้น้อยมากไม่ถึง2เดือน พอดีเปลียนเครื่องใหม่ ซื้อมา 9000ขาย7500 ราคาลดได้ครับ 0851416347 โตนครับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : jlo_zanax@hotmail.com   ผู้โพสท์  21/09/2011 23:49:01

#ความเห็นที่ 49
`�ไทรทัน3.2 2.5VGตัวใหม่มีหรือยังครับ จะสั่ง
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : deawnaruk9009@hotmail.com   ผู้โพสท์  15/09/2011 22:27:59

#ความเห็นที่ 48
สวยชอบครับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : deawnaruk9009@hotmail.com   ผู้โพสท์  15/09/2011 22:23:47

#ความเห็นที่ 47
เข้าใจง่ายอธิบายได้ดื ถ้าเครื่องยนต์ โอเปิล 2000ซีซีร่น เวคตร้า บี 4จังหวะ จะใช้สูตรไหนละครับุ และถ้าจะใส่เฮดเดอร์ ขอแนะนำร้านให้หน่อย ขอบคุณครับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : ank_thai@hotmail.com   ผู้โพสท์  18/08/2011 12:16:32

#ความเห็นที่ 46
แล้วท่อเครื่อง วีแปดมีไหมครับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : คนรักรถ   ผู้โพสท์  11/06/2011 22:53:55

#ความเห็นที่ 45
PingPong
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : foog_zaza123@hotmail.com   ผู้โพสท์  09/06/2011 14:00:09

#ความเห็นที่ 44
ขับไมตี้เอก วิ่งไม่สุดไมค์ ทำไงดีครับ ช่วยแน่นำร้านทำหน่อย ราคาแพงไหม
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : op.ts6767@gmail.com   ผู้โพสท์  25/05/2011 19:52:07

#ความเห็นที่ 43
ท่อเฮดเดอร์ ไล่ไอเสีย มีขอisuzu ม้งกรราคาเท่าไรคับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : dozo_pu@hotmait.com   ผู้โพสท์  06/04/2011 22:05:39

#ความเห็นที่ 42
city 2010 ประมาณเท่าไรคับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : barbeer2527@hotmail.com   ผู้โพสท์  07/03/2011 01:54:34

#ความเห็นที่ 41
ดีแม็กประมานเท่าไหร่ครับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : levi_2499@hotmail.com   ผู้โพสท์  13/02/2011 14:25:49

#ความเห็นที่ 40
เฮดเดอร์ isuzu 2800 เท่าไรครับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : neungoongpuk@hotmail.com   ผู้โพสท์  29/12/2010 12:05:36

#ความเห็นที่ 39
ผมยากปรึกษาเรื่องการติดตั้งท่อเฮดเดอร์ รถผมเป็นกระบะ โตโยต้า พีรันเนอร์ ความต้องการของผมคือ รถแรงขึ้น เสียงแน่นขึ้น และ ประหยัดน้ำมัน ถ้าเป็นไปได้ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเท่าไร
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : supabqctti@hotmail.co.th   ผู้โพสท์  17/11/2010 15:23:57

#ความเห็นที่ 38
ไมตี้เอ๊ก 92 ควรใช้ สูตรไหนครับ ตอนนี้วิ่งได้ 160 หมดไมล์ อยากเพิ่มอีก โดยไม่ติดเทอรโบ ขอบคุณครับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : tdk2508@hotmail.com   ผู้โพสท์  03/11/2010 09:58:57

#ความเห็นที่ 37
อันดับเเลก ดุเครืองยนต์ก่อนอะนะว่ารถ เรา อัตราเร่งเท่าไรสมควร ไช้สูตรยังไง ท่าเราไป ไช้สูตรเเข่ง ก้จิงเเต่กำลังเครืองไม่ถิง รถกะไมวิ่งอีกอะนะ ท่าตามหลักการ เเต่งรถจริงๆนะพมว่ามัน จะเเรงตามกำลังเงินเราอะ อิอิ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : soluna3sgte@hotmail.com   ผู้โพสท์  13/10/2010 07:11:00

#ความเห็นที่ 36
ก็โอเคนะครับพีน้อง
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : นายเจ้าชู้ประตูดิน   ผู้โพสท์  02/10/2010 22:42:35

#ความเห็นที่ 35
ตอนนี้กำลังหาซื้ออยู่ครับ จะใช้กับ 7A ออโต้มีร้านแนะนำหรือเปล่าครับตรงกลางผมใส่แคตกับไส้ตรงและปลายเป็นไส้ย้อนเทอโบ ใช้ร่วมกันได้ไหมครับ รถผมติด LPG
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : s_phansamrit@hotmail.co.th   ผู้โพสท์  26/09/2010 12:06:56

#ความเห็นที่ 34
กระบะfordใช้เฮดเดอร์แบบไหนดีคับ ราคาเท่าไรช่วยบอกด้วยนะคับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : tiin.z@hotmail.com   ผู้โพสท์  17/08/2010 10:55:15

#ความเห็นที่ 33
โครตโหดอ่ะ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : tiin.z@hotmail.com   ผู้โพสท์  17/08/2010 10:53:19

#ความเห็นที่ 32
สุดยอด คร๊าฟ เยี่ยมไปเลย จากเด็กประชาอุทิศ...
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : santum1123@hotmail.com   ผู้โพสท์  12/08/2010 09:17:05

#ความเห็นที่ 31
มีสารดี???ครอบกุณก๊าบ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : klaoabs@hotmail.com   ผู้โพสท์  15/06/2010 21:35:22

#ความเห็นที่ 30
D-max2008 ใช้เฮดเดอร์แบบไหนดีครับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : tonglovefreedom@hotmail.com   ผู้โพสท์  28/04/2010 11:44:22

#ความเห็นที่ 29
โตโยต้า โคโลน่า 2000 ST190 ใช้เฮดเดอร์แบบไหนดี ราคาเท่าไร ที่ไหน ช่วยบอกที
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : siwawit_lawyer@hotmail.com   ผู้โพสท์  05/04/2010 13:22:07

#ความเห็นที่ 28
ของดีขนาดเนี้ยแพงไปหรือเปล่าครับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : man   ผู้โพสท์  03/04/2010 13:20:33

#ความเห็นที่ 27
ข้อมูลชัดเจนไม่ต้องจูน
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : ball_mp42@hotmail.com   ผู้โพสท์  25/03/2010 22:31:42

#ความเห็นที่ 26
วิ่งๆ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : nik-@ferr.com   ผู้โพสท์  21/03/2010 15:45:43

#ความเห็นที่ 25
อยากทราบราคาครับและร้านติดตั้ง - มังกรTFR 96
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : -   ผู้โพสท์  26/02/2010 20:00:26

#ความเห็นที่ 24
วิ่งป่าว
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : IcE_oF_93@hotmail.com   ผู้โพสท์  12/02/2010 08:29:48

#ความเห็นที่ 23
เสียงดีปาว
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ :   ผู้โพสท์  02/02/2010 18:31:52

#ความเห็นที่ 22
มักตัวสุดท้ายเคื่อง2800จะใช้แบบ1หรือ2ีดีคับค่าเท่าไร
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : dozopu@sanook.com   ผู้โพสท์  27/12/2009 07:23:38

#ความเห็นที่ 21
ถ้าใช้กับเครื่องยนดีเซวผลเสิยจะเกิดอะไรหรือป่าวครับและจะทำให้รถวิ่งดีขึ้นหรือป่าว
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : hellboy2008_9@hotmail.com   ผู้โพสท์  26/12/2009 12:49:55

#ความเห็นที่ 20
@จะใช้รุ่นไหนแบบไหน ยี่ห้อไหน ร้านไหนดีคะให้เหมาะสมแรงและประหยัดเชื้อเพลิง สำหรับฟอร์จูนเนอร์ 3,000 V AUTO น่ะค่ะ ผู้รู้ช่วยกรุณาบอกเอาบุญด้วยนะคะ ของแสดงความขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ ขอแสดงความนับถือค่ะ แจง
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : snow_brown2@hotmail.com   ผู้โพสท์  14/12/2009 21:39:00

#ความเห็นที่ 19
ถ้าไม่ใส่ท่อพักมันจพวิ่งดีมั๊ยครับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : ปอ   ผู้โพสท์  14/12/2009 19:41:56

#ความเห็นที่ 18
ขอบคุณสำรับข้อมูล
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : piak   ผู้โพสท์  26/11/2009 14:44:40

#ความเห็นที่ 17
แพงหรือเป่ลา
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : jakkee.kay@hotmail.com   ผู้โพสท์  10/11/2009 13:51:32

#ความเห็นที่ 16
รถยนต์ ฮอนดา ซีวิค ไดเมนชั่น ปี 2004 EXI เกียร์ธรรมดา ราคาเท่าไหร่ แบบเหล็ก แรงต้นไม่หายแรงปลายไม่หด ของยี่ห้อไหนดี
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : pongsed@hotmail.com   ผู้โพสท์  04/11/2009 13:39:25

#ความเห็นที่ 15
ขอบคุณคับสำหรับข้อมูล
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : chailoo@hotmail.com   ผู้โพสท์  09/09/2009 14:02:17

#ความเห็นที่ 14
เจ้งมากเลยวะเราชอบมาก
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ :   ผู้โพสท์  20/08/2009 15:47:19

#ความเห็นที่ 13
เครื่องที่รีดแรงมากทำไง
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : ma_2029@hotmail.com   ผู้โพสท์  01/07/2009 13:36:20

#ความเห็นที่ 12
เปลื่ยนแค่ปลายท่อแรงม้าจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : wchidrachun@yahoo.com   ผู้โพสท์  29/06/2009 13:01:38

#ความเห็นที่ 11
ขอแก้ชื่อเมล...diloky@scg.co.th
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : diloky@scg.co.th   ผู้โพสท์  11/06/2009 10:32:14

#ความเห็นที่ 10
@คำว่า"ปิดปั้ม"ความหมายคือ..อะไรครับ ช่วยขยายความ @ใครใส่headerกับD-MAX3000 ดีขึ้นอย่างไรบอกกันบ้างครับ.. ขอบคุณครับ จาก dilok@scg.co.th
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : diloky@scg.co.th   ผู้โพสท์  11/06/2009 10:27:02

#ความเห็นที่ 9
อยากรู้วิธีโมปั้มดีเซล (เด็กฝึกงานครับ(
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ :   ผู้โพสท์  10/06/2009 22:33:08

#ความเห็นที่ 8
ค่ายไหนใส่แล้วออกดีบ้าง jazz v
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : peerasak2528@gmail.com   ผู้โพสท์  02/06/2009 11:33:33

#ความเห็นที่ 7
ใช้ฟอร์ดRANGERเครื่อง2500ไม่มีเทอร์โบควรใส่เฮดเดอร์และท่อพักแบบใหนให้แรงแต่เสียงไม่ดังมาก
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : sawata_@hotmail.com   ผู้โพสท์  28/05/2009 16:57:09

#ความเห็นที่ 6
แจ๊สทำอย่างรัยให้แรงคับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : superbut111@hotmail.com   ผู้โพสท์  28/05/2009 09:35:00

#ความเห็นที่ 5
รบกวนช่วยออกแบบ toyota corona เครื่อง2000 3s หัวฉีด ตั้งแต่เฮดเดอร์ จนถึงปลาย เอาแบบ ต้นจัดเสียงนุ่มๆ ไม่ดังมาก ราคารวมเท่าไหร่ และแยกแต่ละส่วนเท่าไหร่ครับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : ketnimit_p@hotmail.com   ผู้โพสท์  25/05/2009 14:28:32

#ความเห็นที่ 4
ถ้าใส่กับเครื่องเดิมๆจะเป็นไรไหม
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : kiattipong_p@hotmail.com   ผู้โพสท์  17/05/2009 15:48:20

#ความเห็นที่ 3
กำลังอยากแรงอยู่พอดี พี่ช่วยแนะนำร้านให้หน่อยได้มั้ยครับ ผมกะเปลี่ยนแคมชาพท์ กับ Header ใช้กับ VW Golf คับ (ระบบจ่ายเชื้อเพลิงเป็น Single point)
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : jiggoro1@hotmail.com   ผู้โพสท์  16/03/2009 10:43:37

#ความเห็นที่ 2
รบกวนช่วยแนะนำร้านที่สูตรดีๆๆราคาไม่แพงหน่อยครับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : tong_00000008@yahoo.co.th   ผู้โพสท์  15/02/2009 22:34:17

#ความเห็นที่ 1
เจ๋งไปเลยครับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : เพิ่งจะเล่น   ผู้โพสท์  23/01/2009 13:00:42

© Copyright ( 2008-2018 ) By Auto2thai.com All Rights Reserved.